Kontakt


klokanuvkufr@luzanky.cz


+420 774 277 170

KURZY

V současné době máme vypsané níže uvedené AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY:

Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová

Číslo akreditace: MSMT- 22800/2017-1-902

Termíny a místa konání:

 • 9. a 10. července 2020, Praha - OBSAZENO

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová

Číslo akreditace: MSMT- 22800/2017-1-902

Termíny a místa konání:

Nyní nejsou vypsány žádné kurzy grafomotoriky.

Anotace kurzu Diagnostika:

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin (2 x 8)
Cílová skupina: Kurz je určen pro pedagogy (pedagogové mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogové, ostatní pedagogičtí pracovníci).

Kurz je možné absolvovat v rámci 'Šablon pro MŠ II.', 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP:
a) čtenářská pregramotnost
b) matematická pregramotnost
d) osobnostně sociální rozvoj
g) polytechnické vzdělávání

Kurz prohlubuje dovednosti pedagogů a přináší náměty podnětů pro jednotlivé oblasti vývoje, důraz je kladen na stimulaci a intervenci v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti a polytechnického vzdělávání.

Program se zabývá možnostmi pedagogické diagnostiky, která je chápána jako východisko pro stimulaci, edukaci, podněcování rozvoje tak, aby vzdělávání vycházelo z individuálních potřeb dítěte, ze znalosti aktuálního stavu jeho vývoje. Blíže seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte ve věku 3-7 let, s diagnostikou dílčích funkcí:

 • ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ: rozpoznávání barev, rozlišení figury a pozadí, zraková diferenciace, analýza a syntéza, zraková paměť
 • ORIENTACE V PROSTORU: prostorová a pravo-levá orientace
 • ORIENTACE V ČASE: vnímání časových úseků, časová serialita
 • ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY: předčíselné a základní číselné představy v rovině porovnávání, řazení, třídění, budování pojmu přirozeného čísla
 • ŘEČ: myšlení, řeč v rovině lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické, pragmatické, foneticko-fonologické
 • FONOLOGICKÉ UVĚDOMOVÁNÍ: sluchová diferenciace, analýza a syntéza, sluchová paměť, vnímání rytmu
 • SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI
 • HRA
 • SEBEOBSLUHA

Následným cílem kurzu je poskytnout dostatek konkrétních námětů v různých stupních obtížnosti pro rozvoj jednotlivých oblastí, seznámit s vhodnými materiály pro diagnosticko-intervenční proces.

Výchozími materiály jsou diagnosticko-intervenční nástroje:

 • Diagnostika dítěte předškolního věku (BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Edika, 2015.)
 • Klokanův kufr (Klokanův kufr, komplexní metodika pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. Brno: Lužánky – SVČ Brno, PPP Brno, 2013.)
 • Klokanovy kapsy (BEDNÁŘOVÁ, J. Klokanovy kapsy. Lužánky – SVČ Brno, PPP Brno, 2014.)

Účastníci budou seznámeni s principy těchto materiálů, jejich vzájemným vztahem. Není však nutností všechny uvedené materiály vlastnit. Účastníkům budou poskytnuty v rámci kurzu vývojové škály všech sledovaných oblastí a náměty pro jejich vhodnou stimulaci.

 

Anotace kurzu Grafomotorika:

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina: Kurz je určen pro pedagogy (pedagogové mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální
pedagogové, ostatní pedagogičtí pracovníci).

Kurz poskytne pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních dovedností dítěte a návazné informace o možnostech stimulace v oblasti grafomotoriky.
Kurz je koncipován jako doplnění uceleného vzdělávacího kurzu „Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku“ nebo jako samostatný seminář pro zájemce o téma grafomotoriky. Poskytnuty jsou základní informace o posouzení vývojové úrovně v dané oblasti, stěžejní důraz je
kladen na stimulaci a intervenci v oblasti grafomotoriky.

Vzdělávací cíl:
Cílem semináře je blíže seznámit pedagogy s problematikou vývoje a stimulace grafomotoriky od pedagogické diagnostiky jejího vývoje až po stimulační a reedukační programy zaměřené na rozvoj grafomotoriky.
Východiskem stimulace je seznámení s přirozeným vývojem dané oblasti a posléze třídění a řazení činností podle vývojových kritérií. Pedagogové budou seznámeni s materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů činností v oblasti grafomotoriky. Nedílnou
součástí je seznámení pedagogů s vlivem dané oblasti na získávání školních dovedností, zejména na zvládání psaní, na případné další potíže, které mohou vznikat vlivem oslabení v oblasti.

Získané kompetence:
• Účastník umí získávat údaje o schopnostech a dovednostech dítěte v oblasti grafomotoriky
• Účastník se orientuje ve vývojových stadiích kresby, zná principy vývojových posloupností, při stimulaci dokáže stanovit posloupnost podnětů a činností od jednodušších po obtížnější v závislosti na přirozených vývojových fázích dané oblasti
• Účastník umí navodit pracovní návyky dítěte při kreslení a psaní
• Účastník je schopen při práci s dítětem přizpůsobit volbu materiálu a instrukce podle kompetencí, které dítě zvládá či nezvládá, volí vhodné činnosti a možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti grafomotoriky neodpovídá věku

Výchozími materiály jsou diagnosticko-intervenční nástroje:
BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Klokanův kufr, komplexní metodika pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. Brno: Lužánky – SVČ Brno, PPP Brno, 2013.
BEDNÁŘOVÁ, J. Klokanovy kapsy. Lužánky – SVČ Brno, PPP Brno, 2014
BEDNÁŘOVÁ, J. Technika čtení I, II. Edupraxe, Brno, 2016

Účastníci budou seznámeni s principy těchto materiálů, jejich vzájemným vztahem. Není však nutností všechny uvedené materiály vlastnit. Účastníkům budou poskytnuty v rámci kurzu vývojové škály sledovaných oblastí a náměty pro jejich vhodnou stimulaci.