Kontakt


klokanuvkufr@luzanky.cz


+420 774 277 170

KURZY

V souvislosti s nařízeními vlády nyní akreditované kurzy pořádáme ON-LINE formou jako WEBINÁŘE. Nyní není možné konat kurzy prezenční formou. Z tohoto důvodu nevypisujeme kurzy na  delsí dobu než max. jeden měsíc dopředu. 

Děkujeme za pochopení. 

V současné době máme vypsané níže uvedené AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY:

Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová

Číslo akreditace:  MSMT- 434/2021-4-77

Termíny a místa konání:

  • 18. a 19. května 2021, ON-LINE - přihlašování OBSAZENO
  • 27. a 28. května 2021, ON-LINE - přihlašování OBSAZENO
  • 24. a 25. června 2021, ON-LINE - přihlašování ZDE

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová

Číslo akreditace: MSMT- 434/2021-4-77

Termíny a místa konání:

  • 31. května 2021, ON-LINE - přihlašování OBSAZENO
  • 11. června 2021, ON-LINE - přihlašování ZDE

Téma navazuje a doplňuje vzdělávací kurz Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku. Absolvování kurzu Diagnostiky není podmínkou účasti na tomto kurzu.

Školní zralost a zápis do školy

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová

Číslo akreditace: MSMT- 434/2021-4-77

Termíny a místa konání:

  • 17. května 2021, ON-LINE - přihlašování ZDE (uvolnilo se poslední místo)

 

Anotace k vypsaným kurzům:

Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin (2 x 8), seminář s názornými ukázkami, forma prezenční (dočasně z nařízení vlády se semináře konají on-line formou jako webináře)

Cílová skupina: Kurz je určen pro pedagogy (pedagogové mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogové, ostatní pedagogičtí pracovníci).

Kurz je zaměřen na diagnosticko-intervenční proces; na sledování a vyhodnocování vývojových fází jednotlivých oblastí a následnou stimulaci a intervenci, která respektuje možnosti dítěte.

Obsah kurzu poskytne pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních schopností a dovedností dítěte ve všech potřebných oblastech, následně přináší konkrétní náměty v různých stupních obtížnosti pro rozvoj jednotlivých oblastí u dítěte ve věku od 3 do 7 let.

Kurz je možné absolvovat v rámci 'Šablon pro MŠ II.', 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP:
a) čtenářská pregramotnost
b) matematická pregramotnost
d) osobnostně sociální rozvoj
g) polytechnické vzdělávání

Kurz prohlubuje dovednosti pedagogů v oblasti poznávání vývojové úrovně předškolního dítěte a následně ve stanovení potřebné míry obtížnosti podnětů tak, aby vzdělávání dítěte bylo důsledně vázáno k jeho individuálním potřebám a možnostem. Aby každému dítěti byla poskytnuta pomoc a podpora v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, kterou je schopno přijmout. V kurzu získané dovednosti přispívají k zajištění pedagogických aktivit v rozsahu potřeb jednotlivých dětí.

Zároveň přináší náměty podnětů pro jednotlivé oblasti vývoje, důraz je kladen rozvoj vnímání a myšlení, na stimulaci a intervenci v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti a polytechnického vzdělávání.

Chceme-li se podílet na uspokojování potřeb dítěte a aktivně zasahovat do jeho rozvoje, je nezbytné se v těchto potřebách a možnostech nejprve orientovat a pracovat v systému, který umožní:
• dítě poznat, vycházet z toho, jaké dítě je, co již umí a zná
• stanovit si výchozí a následný bod společné cesty, míru a přiměřenost podnětů; u dětí se speciálně vzdělávacími potřebami důraz na „zvládá s dopomocí“: v případě potřeby vyšší míra zprostředkování od dospělého
• průběžně vyhodnocovat přijímání podnětů, proces učení
• vyhodnocovat posuny dílčí, závěrečné

Diagnostika zde není cílem, je prostředkem k poznání dítěte, úrovně vývoje jednotlivých schopností, dovedností a vědomostí. V pedagogické praxi se musí stát východiskem a součástí stimulace, intervence.

Během 2 dnů probereme následující bloky:
Blok č. 1: AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY
Blok č. 2: VÝVOJ PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE
Blok č. 3: MOTORIKA: jemná motorika, grafomotorika
Blok č. 4: ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ
Blok č. 5: PROSTOROVÁ ORIENTACE
Blok č. 6: ORIENTACE V ČASE
Blok č. 7: ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY
Blok č. 8: ŘEČ
Blok č. 9: FONOLOGICKÉ UVĚDOMOVÁNÍ
Blok č. 10: SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, SEBEOBSLUHA, HRA

Výchozími materiály jsou diagnosticko-intervenční nástroje:
• Diagnostika dítěte předškolního věku (BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Edika, 2015.)
• Klokanův kufr (Klokanův kufr, komplexní metodika pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. Brno: Lužánky – SVČ Brno, PPP Brno, 2013.)
• Klokanovy kapsy (BEDNÁŘOVÁ, J. Klokanovy kapsy. Lužánky – SVČ Brno, PPP Brno, 2014.)

Účastníci budou seznámeni s principy těchto materiálů, jejich vzájemným vztahem. Není však nutností všechny uvedené materiály vlastnit. Účastníkům budou poskytnuty v rámci kurzu vývojové škály všech sledovaných oblastí a náměty pro jejich vhodnou stimulaci.

Vzdělávací cíl: Cílem programu je blíže seznámit pedagogy s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí, jako východiskem pro stimulaci, podněcování rozvoje tak, aby vzdělávání vycházelo z individuálních potřeb dítěte, ze znalosti aktuálního stavu jeho vývoje, jeho možností, konkrétní životní a sociální situace. Předkládaná diagnostika chápe posouzení vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech jako výchozí podklad pro míru obtížnosti zadávaných podnětů.

 

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (1 x 8), seminář s názornými ukázkami, forma prezenční

Cílová skupina: Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).

Kurz poskytne pedagogům východiska pro posouzení aktuálních dovedností dítěte a návazné informace o možnostech rozvoje v oblasti grafomotoriky. Stěžejní důraz je kladen na stimulaci a intervenci v oblasti grafomotoriky.
Kurz je koncipován jako součást uceleného vzdělávacího bloku, jehož základem je kurz DIAGNOSTIKA A ROZVOJ SCHOPNOSTÍ DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU. 

Předchozí absolvování kurzu Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku není podmínkou. 
Seminář Rozvoj grafomotoriky u dítěte předškolního věku lze absolvovat zájemci o téma jako samostatný seminář.

Obsah kurzu:
Blok č. 1:
Vliv psychických funkcí na vývoj grafomotoriky
Vývoj kresby v předškolním věku, vývojová stadia kresby
Možné příčiny grafomotorických obtíží, skupiny dětí ohrožené problémy v grafomotorice
Diagnostika grafomotorických obtíží z hlediska formálního provedení kresby

Blok č. 2: 
Rozvoj jemné motoriky
Lateralita – vývoj laterality, diagnostika laterality
Pracovní návyky při psaní a možnosti jejich navození - sezení u kreslení a psaní, volba psacího náčiní, úchop psacího náčiní, postavení a uvolnění ruky při psaní; podpora formálního provedení kresby
Metodika kreslení a psaní levou a pravou rukou

Blok č. 3: 
Uvolňovací a rozcvičovací cviky
Grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte, řazení grafomotorických prvků podle vývojových posloupností a aktuálních možností dítěte
Možnosti navození jednotlivých grafomotorických prvků
Příprava na písmo

Získané kompetence: 
Účastník umí získávat údaje o schopnostech a dovednostech dítěte v oblasti grafomotoriky 
Účastník se orientuje ve vývojových stadiích kresby, zná principy vývojových posloupností, při stimulaci dokáže stanovit posloupnost podnětů a činností od jednodušších po obtížnější v závislosti na přirozených vývojových fázích dané oblasti
Účastník umí navodit pracovní návyky dítěte při kreslení a psaní
Účastník je schopen při práci s dítětem přizpůsobit volbu materiálu a instrukce podle kompetencí, které dítě zvládá či nezvládá, volí vhodné činnosti a možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti grafomotoriky neodpovídá věku

Vzdělávací cíl: 
Cílem semináře je blíže seznámit pedagogy s problematikou vývoje a stimulace grafomotoriky od pedagogické diagnostiky jejího vývoje až po stimulační a reedukační programy zaměřené na rozvoj grafomotoriky.
Východiskem stimulace je seznámení s přirozeným vývojem dané oblasti a posléze řazení a třídění činností podle vývojových kritérií. Pedagogové budou seznámeni s materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů činností v oblasti grafomotoriky. Nedílnou součástí je seznámení pedagogů s vlivem dané oblasti na získávání školních dovedností, zejména na zvládání psaní, na případné další potíže, které mohou vznikat vlivem oslabení v oblasti.

 

Školní zralost a zápis do školy

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (1 x 8), seminář s názornými ukázkami, forma prezenční

Cílová skupina: Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).

Kurz je zaměřen na posouzení a podporu připravenosti, zralosti dítěte na školní docházku, zaměřuje se na prevenci školního neúspěchu. 

Obsah kurzu:
- Jak můžeme ovlivnit připravenost dítěte na školu? Jak si v MŠ ověřit školní připravenost dítěte? Jak můžeme předcházet neúspěchu v oblasti čtení, psaní, matematiky na začátku školní docházky? Co může být důvodem selhávání dítěte v začátku školní docházky?
- Školní zralost, školní připravenost
- Zápis do školy, odklad školní docházky – legislativní zakotvení
- Jednotlivé roviny vývoje dítěte vhodné ke sledování při zápisu do ZŠ, depistáž v mateřské škole.
- Tělesný vývoj a zdravotní stav
- Duševní práceschopnost – motivace, pozornost, vůle
- Sociální zralost
- Okrajově se dotýká kurz témat: Řeč, Zraková diferenciace, Prostorová orientace, Orientace v čase, Matematické představy, Fonologické uvědomování (diferenciace, analýza, syntéza), Grafomotorika – posouzení úrovně kresby, pracovních návyků, Nastínění možností následné intervence, stimulace oslabených funkcí

Vzdělávací cíl: Cílem programu je blíže seznámit pedagogy mateřských a základních škol s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy. Seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí jako východiskem stimulace a vytvořením podmínek, které dítě potřebuje při zahájení školní docházky. 

 

Spolupráce a komunikace s rodiči na poli rozvoje dítěte

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (1 x 8), seminář s názornými ukázkami, forma prezenční

Cílová skupina: Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).

Kurz poskytne pedagogům základní východiska pro navození spolupráce a komunikace s rodiči. Jeho cílem je pozitivní interakce mezi rodinou a učitelem, vybudování dobrých vztahů založených na důvěře a vzájemném respektu. Strategie používané pro práci s dítětem, pro podporu jeho vývoje budou efektivnější, pokud učitelé budou spolupracovat s rodiči. Ústředním tématem jsou tedy rodič a škola jako partneři, kteří mají ujasněné potřeby a cíle, k jejich dosažení používají jasná, konkrétní sdělení. Za předpokladu pozitivního vztahu jsou tito partneři poté schopni snáze nalézt řešení, se kterými obě strany souhlasí a která jsou jednoznačně ve prospěch dítěte.

Nedílnou součástí kurzu je výměna zkušeností, diskuse, modelové situace s využitím osobních kazuistik účastníků, příklady dobré praxe, a to v každém z následně uvedených bloků.

Téma navazuje a doplňuje vzdělávací kurz Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku.

Obsah kurzu:
Blok č. 1: RVP KE SPOLUÚČASTI RODIČŮ NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Blok č. 2: NAPLNĚNÍ VZÁJEMNÝCH OČEKÁVÁNÍ
Blok č. 3: PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNOU KOMUNIKACI
Blok č. 4: KDYŽ SE SPOLUPRÁCE NEROZVÍJÍ PODLE OČEKÁVÁNÍ
Blok č. 5: FORMY SPOLUPRÁCE A RODINOU
Blok č. 6: SHRNUTÍ

Získané kompetence:
• Účastník má přehled o základech realizace požadavků RVP týkajících se školy a rodiny
• Účastník si uvědomuje a posiluje funkční mechanismy v komunikaci s rodičem jako nástrojem vedoucím ke vzájemné spolupráci
• V případě, že se spolupráce nerozvíjí podle očekávání zúčastněných stran, účastník se snaží o změnu strategie při řešení problému.

Vzdělávací cíl: Cílem semináře je zamyslet se nad hledáním cest k naplnění požadavků RVP týkajících se spoluúčasti rodičů na předškolním vzdělávání.
Na jedné straně přibývá rodičů, kteří mají zájem se školou spolupracovat, podílet se na vzdělávání dítěte. Na druhé straně přibývá pedagogů, kteří uvádějí nezájem rodičů o stimulaci a vzdělávání (o výchovně vzdělávací proces). Co všechno může být podkladem těchto protichůdných vnímání reality, zkušeností, názorů? Co očekává rodič? Co očekává pedagog? Jsou tato očekávání ve vzájemném souladu? Jaká řešení vnímají obě strany jako přínosná?
Seminář je zamyšlením nad spoluprací školy a rodiny tak, aby dítě mělo nasyceny základní potřeby, a to doma i ve škole. Jednou z velmi důležitých potřeb dítěte je získávat nové informace, zkušenosti, učit se. Škola a rodina jsou základními prostředími, která tuto potřebu uspokojují s různou mírou efektivity; dítě je průsečíkem, ve kterém se jejich vliv prolíná. Abychom dítěti mohli porozumět a poskytnout mu potřebnou podporu, uspokojit jeho potřeby, je důležité komunikovat a spolupracovat (škola s rodiči a rodiče se školou). Mít odvahu otevřeně, s důvěrou komunikovat; mít chuť naslouchat, porozumět a hledat řešení; v neposlední řadě se vzájemně respektovat.
Záměrem semináře je posílit a upevnit funkční mechanismy vedoucí ke spolupráci školy a rodiny a hledat možnosti k navození změny tam, kde není dosaženo cílů zúčastněných stran.