Kontakt


klokanuvkufr@luzanky.cz


+420 774 277 170

DOTACE MŠMT

Pro mateřské a základní školy, poradenská pracoviště a další subjekty existuje několik možností, jak získat dotaci na pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy kapsy. V předchozích letech získaly tyto dotace již stovky subjektů. Některé z těchto dotačních programů vám zde představujeme.

Máte-li zájem o zasílání informací o vyhlášených dotačních programech, napište nám na e-mail klokanuvkufr@luzanky.cz

ŠABLONY II. - Šablony pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a školská zařízení...

Výzvy č. 02_18_063 a č. 02_18_064 Šablony II.
Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.
Z prostředků poskytnuté dotace je možné pořídit i související vybavení, jako např. Klokanův kufr, Klokanovy kapsy či publikace.

Aktuální uzávěrka: projekty se podávají od 28.2.2018 průběžně, do 28. 6. 2019 do 14 hodin. 
Odkaz: 
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha   
Výzva č. 02_18_064 - Šablony II - pro hlavní město Praha

Konzultace: V případě vašeho zájmu vám pomůžeme zorientovat se v dokumentaci a podmínkách výzvy. Nabízíme konzultaci vašeho konkrétního záměru, popř. spolupráci na podání projektu či jeho administraci. Detaily dle další dohody na e-mailové adrese Hana Procházková, hanca@luzanky.cz 

Logopedická prevence / momentálně neaktuální

Rozvojový program MŠMT: Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016
Program byl určen pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy se zřízenou přípravnou třídou poskytující předškolní vzdělávání. Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.
MŠMT předpokládá, že další financování podpory v logopedické prevenci bude možné z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci šablon (viz výše).

Aktuální uzávěrka:   --- / program pro rok 2016 byl vyhlášen 27. 8. 2015 a uzavřen 25. 9. 2015
Odkaz: logopedická prevence

Kompenzační pomůcky / momentálně neaktuální

Rozvojový program MŠMT: Podpora  vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením
Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost školy všech zřizovatelů a zapsaným ve školském rejstříku neinvestiční dotaci účelově určenou na nákup učebních pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro podporu přístupu ke vzdělávání dětí a žáků/žákyň se zdravotním postižením v předškolním, základním a středním vzdělávání.
Aktuální uzávěrka:
   --- / program pro rok 2016 byl vyhlášen 15. 12. 2015 a uzavřen 22. 1. 2016
Odkaz: kompenzační pomůcky

Diagnostické nástroje / momentálně neaktuální

Rozvojový program MŠMT: Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji
Cílem tohoto programu je umožnit právnickým osobám vykonávajícím činnost školského poradenského zařízení rozšíření diagnostické základny nákupem diagnostických nástrojů, které umožní kombinovat různé diagnostické přístupy pro specifikaci vzdělávacích potřeb žáka, stanovení potřebných podpůrných opatření a profesního rozvoje žáka, ale také obohatit profesní kompetence poradenských pracovníků z hlediska správného užívání diagnostického nástroje, a to prostřednictvím neinvestičních finančních prostředků účelově určených na nákup těchto nástrojů.
Aktuální uzávěrka:   --- / program pro rok 2016 byl vyhlášen 19. 2. 2016 a uzavřen 9. 3. 2016
Odkaz: diagnostické nástroje